Facebook

Regulamin serwisu In Jobs.pl

Zasady ogólne.

 1. Właścicielem i usługodawcą serwisu www.injobs.pl jest firma InJobs.pl stanowiąca formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie o numerze KRS 0000685786, NIP 742-22-56-702 z siedzibą w Mrągowie ul. Piotra Sobczyńskiego 2c .

 2. Właściciel Serwisu www.injobs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń i reklam na nim zamieszczanych.

 3. Oferty, które nie są związane z pracą lub naruszają regulamin będą usuwane przez moderatorów.

 4. Każdy użytkownik www.injobs.pl może dodać bezpłatne ogłoszenie.

 5. W sporach powstałych między użytkownikami serwisu www.injobs.pl, InJobs.pl nie bierze udziału.

 6. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści zawartej zawartej w ogłoszeniach lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie bierze udziału w jakiekolwiek czynnościach prawnych związanych z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

 8. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.

Usługodawca- właściciel serwisu www.injobs.pl - firma In InJobs.pl

Serwis – portal internetowy www.injobs.pl, należący do Usługodawcy.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez InJobs.pl, które nie wymagają założenia Konta.

Usługobiorca (lub Pracodawca) – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

Wykaz i opis Usług zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu www.injobs.pl. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, edukacji oraz innych umiejętności.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

I. Niniejszy Regulamin określa:

 • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

 • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

 • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie a Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 3. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz „Zasad Ogólnych” od chwili jego akceptacji.

II. Zawarcie Umowy, złożenie aplikacji i założenie Konta

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania (w tym skorzystania z formularza aplikacyjnego bądź innych formularzy dostępnych w Serwisie).

 2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:

  a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  c. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą prawidłowego utworzenia konta w serwisie Usługodawcy tj. prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

 4. Usługobiorca wypełniając poprawnie Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

  a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.

 6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 8. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

III. Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

  a. połączenie z siecią Internet,

  b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich wyeliminowania.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika i Usługobiorcę.

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkowników i Usługobiorców

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,

  b. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

  c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny,

  d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

 5. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów i filmów, których jest autorem (posiada do nich prawa autorskie) w celach związanych z profilem działalności Serwisu www.injobs.pl oraz w celach promocyjnych.

 6. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

  a. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, niezgodnych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

  b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

  c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

  d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić poprawne funkcjonowanie Serwisu dla innych Użytkowników i Usługobiorców,

  e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

  b. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 8. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 48 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

V. Warunki płatności

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę dla Użytkowników i Usługobiorców (w szczególności Usługa aplikowania na oferty pracy oraz Konto Usługobiorcy) są nieodpłatne.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych płatnych Usług.

  a. Użytkownikowi i Usługobiorcy każdorazowo przed skorzystaniem z płatnej Usługi zostanie przekazana informacja o warunkach płatności. Korzystanie z płatnych Usług przez Użytkowników i Usługobiorców jest dobrowolne.

  b. Wykaz Usług wraz z informacją o ich charakterze jest dostępny w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

 2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika i Usługobiorcy za treści ofert pracy publikowanych przez Pracodawców w serwisie.

 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

  a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

  b. za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

  c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,

  d. utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),

  e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

  f. podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy tworzeniu Konta,

  g. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca mają prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę.

 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu jest spółka InJobs.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Sobczyńskiego 2 C. Administrator danych osobowych odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz niezbędne dla realizacji umowy.

 3. Każdy Użytkownik zakładający konto lub Usługobiorca korzystający z Usługi aplikowania na ofertę pracy wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez InJobs.pl Sp. z o.o. oraz na udostępnienie danych podmiotom pochodzącym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spoza niego w celu poszukiwania pracy i rekrutacji  zarówno obecnie jak i w przyszłości. Użytkownik lub Usługobiorca został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z portalu www.injobs.pl . Użytkownik lub Usługobiorca może wnieść w każdym czasie pisemny sprzeciw co do dalszego przetwarzania danych.

 4. W przypadku Użytkowników lub Usługobiorców, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, Usługodawca ma, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo przetwarzania tych danych w celu marketingu usług własnych.

 5. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 6. Administrator danych osobowych może na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Użytkownika lub Usługobiorcy udostępnić dane Użytkownika lub Usługobiorcy w celu kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail swoim partnerom. Udostępnione dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Użytkownik lub Usługobiorca został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, a w każdym czasie może on wnieść pisemny sprzeciw co do dalszego przetwarzania danych.

 7. Administrator danych osobowych może na podstawie wcześniej wyrażonej specjalnej zgody Użytkownika lub Usługobiorcy udostępnić dane Użytkownika lub Usługobiorcy innym pracodawcom-klientom Serwisu, którzy poszukują pracowników za pośrednictwem Serwisu. Zgoda taka wyrażana jest odrębnie w procesie aplikowania na ofertę oraz zakładania Konta Usługobiorcy. Użytkownik lub Usługobiorca został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, a w każdym czasie może on wnieść pisemny sprzeciw co do dalszego przetwarzania danych.

 8. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 9. Usługodawca może przetwarzać wszystkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie www.injobs.pl , których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:

 10. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 11. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika i Usługobiorcę odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkownika oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Usługobiorcy lub Użytkownika.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  a. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

  b. wskazanie Usługi, której reklamacja dotyczy,

  c. przedmiot reklamacji,

  d. okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@injobs.pl (w tytule prosimy napisać „reklamacja”) .

 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 2. Usługobiorca i Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez:

  a. w przypadku Usługobiorców: wysłanie na adres kontakt@injobs.pl wiadomości z prośbą o usunięcie Konta (w tytule prosimy napisać „rozwiązanie umowy”), zawierając w niej adres e-mail, na który Konto zostało utworzone

  b. w przypadku Użytkowników: zaprzestanie używania Usług

 3. Usługobiorca i Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać e-mailem na adres kontakt@injobs.pl, (w tytule prosimy napisać „odstąpienie”) bądź na pisemnie na adres - In Jobs.pl Sp. z o.o., ul. Sobczyńskiego 2c, 11-700 Mrągowo.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

  a. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

  b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  c. umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

  d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

  e. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

  f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

 5. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 3 dni od rozwiązania.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do Właściciela Serwisu.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.

 3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.

 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych Serwisu.

 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 6. Prawo do publikacji ogłoszeń zawartych na stronie www.injobs.pl mają tylko podmioty uprawnione.

 7. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.

 8. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Klienta publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

 10. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

 11. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 13. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Osoby poszukujące pracy.

 1. Adres e-mail oraz imię użytkowników aplikujących na oferty pracy w serwisie www.injobs.pl może zostać zapisany w bazie w celu przesyłania powiadomień o nowych ofertach.

 2. Użytkownik może usunąć swój adres e-mail z bazy w każdej chwili po otrzymaniu powiadomienia.

 3. Oferty pracy publikowane w serwisie www.injobs.pl nie są w ofertami portalu, lecz użytkowników, którzy je dodają.

 4. W razie podejrzenia oszustwa, Użytkownik proszony jest o kontakt e-mailowy z portalem w celu usunięcia podejrzanych ofert pracy.

Rejestracja – dodanie oferty.

 1. Nazwą Użytkownika jest adres e-mail podany przy dodawaniu ofert.

 2. Każdy użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto.

 3. Portal nie pobiera opłat za dodawanie ofert - oferty dodawane są zupełnie bezpłatnie.

 4. Użytkownik zgadza się na otrzymanie w mailu potwierdzającym informacji handlowych Właściciela serwisu, a także jego klientów.

 5. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie okresowych informacji handlowych Właściciela serwisu.

 6. Użytkownik przekazuje wszelkie prawa do publikacji treści ogłoszeń właścicielowi Serwisu www.injobs.pl.

 7. Oferty mogą być publikowane na stronach partnerskich wyszukiwarek ofert pracy.

 8. Każda oferta musi dotyczyć konkretnego kraju, miejscowości oraz konkretnego stanowiska pracy.

 9. Użytkownik może dodać tylko jedną ofertę na dane stanowisko w tej samej lokalizacji.

 10. Duplikaty ofert lub zbyt podobne pod względem treści oferty będą uznawane za szkodliwe dla Serwisu.

Usunięcie ofert oraz zablokowanie użytkownika.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ofert użytkownika : 
 • łamiącego którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu

 • reklamującego serwis konkurencyjny,

 • uznanego przez administrację www.injobs.pl za szkodliwego dla serwisu,

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższej czynności.

 2. Konto użytkownika, który notorycznie działa na szkodę serwisu będzie blokowane, a wszystkie oferty usuwane.

 3. Zablokowany użytkownik może raz na 2 miesiące ubiegać się o odblokowanie konta pod warunkiem, że wykupi pakiet wyróżnień na kwotę co najmniej 99 zł.

Formy kontaktu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się:

 1. Drogą mailową: na adres: biuro@injobs.pl.

 2. Listownie na adres: InJobs.pl, ul. Sobczyńskiego 2c, 11-700 Mrągowo.

Załącznik nr. 1 Ogłoszenia, usługi i płatności w InJobs.pl

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.